99. Ser creatius per avançar

CobertaSer creatius per avançar és la proposta del monogràfic que convida a ser cons- cients del significat d’aquesta paraula o concepte que tant anomenem: la creativitat, però amb l’afegit d’una acció molt concreta: per avançar. Això demana una actitud seriosa i responsable perquè sabem que la creativitat podem desenvolupar-la totes les persones i l’objectiu prioritari és avançar, créixer i madurar.

L’etimologia de la paraula prové de «crear» a partir del no-res. Per tant, partim d’un inici que possibilita crear quelcom nou de diverses maneres. A vegades, hem considerat que ser creatiu és només per a uns quants que han desenvolupat una part més artística, però tota persona és creativa i pot exercir-la en la realitat quoti- diana perquè d’alguna manera tots disposem de les nostres capacitats formades pel propi coneixement, les habilitats, les motivacions i l’entusiasme.

Avui més que mai que vivim en una societat accelerada on predomina la immedia- tesa i tot sembla més efímer, on la incertesa i la inseguretat són constantment presents, cal reaccionar i proposar nous reptes que contribueixin a la millora. Sovint els canvis fan por, però el cert és que no ens podem quedar immòbils. Cal ser capa- ços d’arriscar-nos per buscar noves vies, solucions o alternatives.

A més, cal projectar la creativitat en plural perquè amb la suma dels diferents tipus de creacions podríem estalviar-nos esforços i intentar projectar cap a una creativitat més col·lectiva per aprofitar el potencial de cadascú que pugui beneficiar el nostre entorn. Aquesta creativitat que podem anomenar col·laborativa i compartida dema- na noves actituds com respectar la llibertat, ser responsable i confiar en els altres.

Tractar sobre la creativitat no és nou ni és únicament ser innovador, però sovint cal fer una aturada per pensar-hi i reflexionar sobre el significat profund d’aquesta capacitat que tots podem desenvolupar. En diferents publicacions de la revista RE l’hem aprofundit. En l’editorial del número 38 (abril del 2004) ja parlàvem d’una mirada ètica per fer un correcte ús de la creativitat, ja que en principi tots sabem crear: «Ser creatiu hauria de ser una actitud entusiasta davant la vida, una intuïció i adonar-se de les necessitats de l’altre, d’avui i del futur. Un procés creatiu ha de pre- veure que el que es pugui fer avui no tingui repercussions destructores i que no vagi en contra de la natura, la ciència o el bé. La creativitat suposa l’esforç de viure amb una dimensió d’obertura dinàmica i progressiva davant les incerteses i no tenir por.»

En l’editorial del número 78 (abril del 2014) sobre Reinventar-se dèiem: «Els canvis demanen estar atents i disposats a modificar actituds per replantejar-nos noves formes que comportin millores. No ens podem pas estancar ni empetitir davant les dificultats. Per això les qualitats que reinventar requereix són la confiança, el coratge, l’emprenedoria, la motivació… Actituds que faciliten la comunicació entre els grups per avançar.» I en el número 84 (octubre del 2015) sobre Intel·ligència creativa escrivíem: «La creativitat ha de ser humil, oberta, fidel, ha de respectar l’altre, els principis d’una empresa, d’un projecte… i sentir-se’n partícip. També la fidelitat fa sentir-se arrelat a uns criteris i principis que reforcen els propis passos per avançar.»

Rellegir aquests paràgrafs fa adonar-nos de la vital i significativa importància de ser creatius per avançar, cadascú al seu ritme des d’una mirada atenta i solidària.

print